Meet Kathleen V.'s Weimaraner, Tilly.

Meet Kathleen V.’s Weimaraner, Tilly.