Mitsu the Shih Tzu
Lucinda Wasson sent us a photo of Mitsu the Shih Tzu who loves to travel!

More Pets